วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าวใต้ - บ้านท่าจาน ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๐๑ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยศิริทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
5 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าจาน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
1 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าวใต้ - บ้านท่าจาน ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
18 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยศิริทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
18 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าจาน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝาตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในการผลิตของระบบประปาหมู่บ้านดงเจริญหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝาตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านหินโงม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านหินโงม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest