thumbs
นายสุรเดช สุวรพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม
081-9644332
thumbs
นางสาวดวงใจ พิศกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม

thumbs
นายเสกสรรค์ พนาลิกุล
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางอรวรรณ ศรศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นายวรพงศธร ตะโสธร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

thumbs
นายจุมพล พิมพ์ฝด
ผู้อำนวยการกองช่าง

Share on Line
Share on Pinterest