สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

               ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 คน ซึ่งสมาชิกชุดปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรภายในเขตการบริหารงานส่วนตำบล วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย และอนุมัติข้อบัญญัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ เป็นต้น

 

 

โครงสร้างองค์กรของ อบต.

         อบต. มีสภาตำบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัด และรองปลัด อบต. เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น

  • สำนักงานปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Share on Line
Share on Pinterest