ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝาตะแกรงเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 8

Share on Line
Share on Pinterest