ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม

Share on Line
Share on Pinterest