ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบฝาตะแกรงเหล็ก ซอย 7 บ้านหินโงมเหนือ หมู่ที่ 2

Share on Line
Share on Pinterest